KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BURSİYER AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Unvanı: Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş.

İnternet Adresi :  https://www.sinerjisilah.com.tr/index.html

Telefon Numarası : +90 (318) 357 20 75

E-Posta Adresi : info@sinerjisilah.com.tr

Adresi : Fabrikalar Mahallesi Silah OSB. 2. Sokak No:5 Merkez/KIRIKKALE

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. olarak Burs Başvuru Formu’nda ve tüm bursiyer adaylarına sunulan beyan edilecek belgelerde bulunan tüm kişisel kişisel verilerinizi, bursiyer – burs veren hukuki ilişkisi içerisinde Şirketimiz tarafından sağlanmakta olan burslardan faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ilgili kanuni veri işleme şartına dayalı olarak işlenebilecektir:

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; o Sağlanan burstan faydalanmanız için gerekli süreçlerin yürütülmesi,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Burs başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Aday bursiyer programı kapsamında etkinliklerin düzenlenmesi, bursiyerlik süreçlerinin idaresi,

Burs programı ile ilgili olarak talep, geri bildirim ve yorumlarınızın alınması ve bu kapsamda burs faaliyetlerimizin geliştirilmesi,

Bursiyer faaliyetlerinin kamuya tanıtılması.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, bursiyer adaylarının Şirketimize   e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Ayrıca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Şirketimizin hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz  tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimiz veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; yasalar sebebiyle gerekli olan durumlarda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, katılım sağladığınız Vakıf etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda bizlere hizmet veren taraflara, burs sürecine dair finansal süreçlerin gerçekleştirilmesi esnasında finansal kuruluşlara, burs başvurularının toplandığı kanallara dair teknik altyapı desteği sağlayan tedarikçilerimize ve bursiyerlere verilecek burslara kaynak sağlanması amacıyla bursa katkı sağlama beyanında bulunan Şirketimiz ile temasta olan ve burs verme potansiyeli olan diğer şirketler ya da ve gerçek kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için web sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını Fabrikalar Mahallesi Silah OSB. 2. Sokak No:5 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. ‘nin genel müdürlüğüne şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak göndermeniz gerekmektedir.